BLAa-HALLAa-KOPIASVARTHALLAa-3.jpg
CHRISTENSON & RIISMARK
HEM VÅRDNADSTVIST ARBETSTVIST OM OSS KONTAKT

Advokatens syn

Advokatens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Domarens syn

Domarens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Barnpsykiaterns syn

Barnpsykiaterns syn på barns behov och barns situation i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Vårdnadstvister och andra tvister om barn ~ Aktuella domar

Nedan redogörs för några aktuella domar i vårdnadstvister och andra tvister om barn

Mamma får ensam vårdnad efter konflikter - pojkes diagnoser ställer högre krav på samarbete än ”normalt”

Stockholms tingsrätt, mål nr T 2989-18

​Avgörandedatum 2018-11-27

Redogörelsen nedan är hämtad från rättsdatabasen Blendow Lexnova, Caroline Gejbo 2018-12-13

Stockholms tingsrätt beslutar att vårdnaden om en idag tioårig pojke ska tillkomma pojkens mamma och att pojken ska ha rätt till umgänge med sin pappa varannan vecka.

Föräldrarna separerade när pojken var ungefär ett år gammal, och mamman har sedan dess haft ensam vårdnad om honom. Det framgår av utredningen att pojken är diagnostiserad med ADHD och autism, och att han har vissa särskilda behov utifrån detta.

Pappan framställde yrkanden om att vårdnaden fortsättningsvis i stället ska vara gemensam och att sonen ska bo växelvist hos föräldrarna. Som grund för sina yrkanden angav pappan bland annat att mamman inte informerar honom om viktiga saker rörande sonen, så som att han utretts vid barn- och ungdomspsykiatrin och att han har beviljats en stödfamilj.

Mamman har bestritt yrkandena om vårdnad och boende, men medgett yrkandet om umgänge. Hon anförde att det finns ”svåra och djupa konflikter” mellan henne och pappan, men att detta beror på hans agerande.

Enligt mamman är pappan olämplig som vårdnadshavare, bland annat eftersom att han har pratat illa om henne inför sonen – vilket har gjort sonen ”förvirrad, otrygg och ledsen”. Pappan ska också ha uttryckt sig negativt om pojkens medicinering, vilket ledde till att sonen inte ville ta sin medicin.

Tingsrätten konstaterar att det finns ett större behov än ”normalt” av beslutsfattande kring pojken, och att kraven på vårdnadshavarnas samarbete är ”extra stort”. Vid en sammantagen bedömning finner tingsrätten att det finns en stor risk för att beslutsfattandet skulle fördröjas vid en gemensam vårdnad.

Mot bakgrund av att mamman haft vårdnaden om pojken under hela hans liv får det enligt rättens mening anses vara hans bästa att vårdnaden förblir hos henne. I och med detta beslutade också tingsrätten att pojkens stadigvarande boende ska vara hos mamman, och att pojken får rätt till veckovist umgänge med sin pappa.

Två nämndemän är dock skiljaktiga i umgängesfrågan och anser att umgänget ska planeras för att minimera parternas kontakt i samband med hämtning och lämning, samt att pojken ska få en kortare resväg till och från skolan.

Mamma flyttade i hemlighet med dotter till annan ort - pappa får ensam vårdnad

Stockholms tingsrätt, mål nr T 3022-18 Avgörandedatum 2018-12-07

Redogörelsen nedan är hämtad från rättsdatabasen Blendow Lexnova, Caroline Gejbo 2019-01-09

En man yrkade att Stockholms tingsrätt skulle tillerkänna honom ensam vårdnad om hans ettåriga dotter och att dottern skulle ha sitt stadigvarande boende hos honom. Flickans mamma bestred yrkandena, och yrkade för egen del att hon skulle ha ensam vårdnad och att dottern skulle ha sitt boende hos henne.

Mannen anförde bland annat att kvinnan inte är lämplig som vårdnads- eller boendeförälder, och att det finns en risk för att kvinnan olovligen skulle föra dottern till Kenya om hon fick ensam vårdnad. Kvinnan hade flyttat in i mannens lägenhet en kort tid efter att de träffades år 2015.

Enligt mannen var kvinnan ”manisk i sitt leverne och blev lätt upprörd och arg över saker”, bland annat på grund av sitt tvångssyndrom, och de separerade därför. Eftersom kvinnan vägrade flytta från lägenheten bestämde sig i stället mannen för att flytta ut från bostaden i januari 2018, på grund av att ”boendesituationen inte var hållbar längre”.

Kvinnan har under utredningen uppgett att dottern kom till genom våldtäkt, när hon bodde kvar i mannens lägenhet efter separationen. Enligt mannen tog förhållandet dock slut efter att dottern fötts, och under år 2018 flyttade kvinnan med dottern från Stockholm till Jokkmokk utan att rådgöra med mannen.

Tingsrätten konstaterar att både mannen och kvinnan påstått att den andra parten utsatt dem för våld eller övergrepp, men att ingen av dem har dömts för något sådant brott. Vidare konstateras att socialtjänsten i journalanteckningar har anmärkt att kvinnan blivit arg, skrikit och stormat ut från ett möte, samt att dottern då inte reagerade ”nämnvärt” på hennes agerande.

I brist på utredning finner tingsrätten att det inte går att dra några slutsatser om vilken typ av våld som parterna eventuellt utsatt varandra för, men konstaterar samtidigt att det inte finns något som talar för att dottern riskerar att utsättas för något våld.

Kvinnans flytt med dottern till Jokkmokk visar dock enligt tingsrätten på brister ”i såväl förmåga att kommunicera och samarbeta” samt i förmågan att se till att dottern har en god och nära relation med sin pappa.

Tingsrätten konstaterar att det inte är möjligt för mannen och kvinnan att ha gemensam vårdnad, och vid en samlad bedömning anser rätten att mannen är den som bäst kan tillgodose dotterns behov av stabilitet. Dottern ska därför ha sitt stadigvarande boende hos sin pappa, men ska ha rätt till umgänge med sin mamma.

.

Ingen HD-prövning i vårdnadstvist om tioåring - pappa får fortsatt ensam vårdnad

Högsta domstolen, mål nr T 6202-18 Avgörandedatum 2019-01-15

Redogörelsen nedan är hämtad från rättsdatabasen Blendow Lexnova, Åsa Lindqvist 2019-01-17

Mamman till en i dag tioårig pojke väckte talan vid Västmanlands tingsrätt och yrkade gemensam vårdnad om sonen. Pojkens pappa hade sedan september 2016 haft ensam vårdnad om honom, efter en dom från Södertörns tingsrätt. Föräldrarna hade separerat 2012 och hade sedan dess haft svårigheter kring samarbetet gällande pojken.

Tingsrätten ansåg dock inte att föräldrarnas samarbetssvårigheter var så stora att gemensam vårdnad var uteslutet. Båda föräldrarna ansågs lämpliga som vårdnadshavare. Med beaktande av barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna beslutade därför tingsrätten att vårdnaden skulle vara gemensam. Tingsrätten påpekade också att det var anmärkningsvärt att pappan inte hade medverkat till att mamman hade fått insyn i sonens liv och skolgång. Tingsrätten beslutade samtidigt att pojken skulle ha sitt boende hos pappan, och ha rätt till umgänge med mamman vartannat veckoslut och vartannat skollov.

Pappan överklagade domen till Svea hovrätt och yrkade att han alltjämt skulle ha ensam vårdnad om sonen. Mamman anförde i hovrätten att hon var orolig för att pappan skulle föra med sig sonen till Marocko, hålla kvar honom där, samt låta utföra illegal omskärelse av sonen – en oro som har medfört att hon har motsatt sig att pass utfärdas för sonen.

Hovrätten ansåg inte att det fanns något i utredningen som gav stöd åt mammans påstående om att pappan skulle vilja föra bort sonen. Pappan hade haft ensam vårdnad om sonen under ett och ett halvt år utan att utverka ett pass eller låta omskära honom, konstaterade domstolen. Det förelåg enligt hovrättens bedömning ingen risk för att pojken skulle fara illa om pappan skulle få ensam vårdnad om honom.

Att mamman däremot hade vägrat att medverka till att sonen skulle ges möjlighet att före 18 års ålder hälsa på sina släktingar i Marocko eller att överhuvudtaget resa utomlands talade enligt hovrättens mening för att konfliktnivån mellan föräldrarna var för hög för att gemensam vårdnad skulle vara möjlig. Hovrätten beslutade därför att pappan fortsatt skulle ha ensam vårdnad om pojken.

I och med att Högsta domstolen, HD, nu väljer att inte meddela prövningstillstånd i målet står hovrättens dom fast.

Pojke får umgängesrätt - behöver samband till verklig pappa och inte ”monsterbild

Stockholms tingsrätt, mål nr T 3486-18 Avgörandedatum 2018-12-14

Redogörelsen nedan är hämtad från rättsdatabasen Blendow Lexnova, Caroline Gejbo 2019-01-11

Stockholms tingsrätt beslutar att en kvinna ska ha ensam vårdnad om en idag sjuårig son och att pojken ska ha rätt till umgänge med sin pappa, som bor i Tyskland, via Skype-samtal en timme i veckan. Kvinnan har anfört att mannen utsatt såväl henne som sonen för omfattande våld, och att pojken därför är rädd för sin pappa.

Tingsrätten anser dock inte att utredningen ger stöd för att det påstådda våldet faktiskt har utövats, även om det inte heller kan uteslutas, och konstaterar därför att pojken ska ha rätt till umgänge med sin pappa. Att pojken uttryckt rädsla för pappan kan enligt tingsrättens mening ha andra tänkbara förklaringar än att han faktiskt utsatts för våld. Domstolen anser att pojken behöver ”samband till en verklig pappa, inte till en monsterbild”, och uttalar även att ”en fantasiförälder kan vara mer skrämmande än den verkliga föräldern”. Två nämndemän är dock skiljaktiga och anser att pojken har behov av fysiskt umgänge och inte enbart via Skype, redan nu.

Ett syriskt par gifte sig år 2010 och fick året efter en son. År 2015 flyttade mannen till Tyskland, medan kvinnan och sonen flyttade till Sverige. Ett år senare väckte mannen talan i Stockholms tingsrätt och yrkade att vårdnaden om pojken ska vara gemensam samt att pojken ska ha rätt till umgänge med honom. Kvinnan bestred yrkandena, och anförde bland annat att mannen utsatt både henne och pojken för omfattande våld samt att han hotat med att döda dem. Kvinnan anförde också att pojken inte vill träffa sin pappa, eftersom han är rädd för honom.

Tingsrätten framhåller att vårdnads- och umgängesutredningen ”innehåller en obalans” eftersom utredaren har saknat underlag för att bedöma trovärdigheten av mannens och kvinnans respektive utsaga. Domstolen uttalar att utredaren ”trots eller möjligen på grund av denna obalans” har kommit fram till att kvinnan är trovärdig och att mannen ska uteslutas från vårdnad och umgänge. Enligt domstolen kan utredningen inte utan vidare läggas till grund för rättens bedömning.

Domstolen konstaterar dock att Migrationsverket gjort en orosanmälan till socialtjänsten efter att kvinnan uppgett att mannen uttalat dödshot mot henne och sonen, samt att de beviljats skyddat boende. Enligt tingsrätten går det inte utifrån utredningen att dra någon säker slutsats om att mannen utövat våld mot kvinnan, men det går inte heller att utesluta att så är fallet. Enligt personal på pojkens skola har han vid två tillfällen berättat att hans pappa slagit honom och mamman, men tingsrätten anser ändå att det faktum att pojken uttryckt att han är rädd för pappan kan ha andra tänkbara förklaringar än att han faktiskt utsatts för våld.

Tingsrätten anser att gemensam vårdnad är utesluten eftersom parterna sedan en lång tid tillbaka inte har någon kontakt alls, och mannen dessutom bor i Tyskland, och att kvinnan därför ska ha ensam vårdnad om pojken.

I umgängesfrågan framhåller tingsrätten att pojken, oavsett vad hans rädsla grundar sig på, har behov av sitt ursprung och en pappa att jämföra sig med. Enligt domstolen behöver pojken ”samband till en verklig pappa, inte till en monsterbild” och rätten uttalar att ”en fantasiförälder kan vara mer skrämmande än den verkliga föräldern”. Tingsrätten anser därför att pojken ska ha rätt till umgänge med sin pappa, och att umgänget till en början ska bestå av en rätt att under en timme varje vecka ta emot Skype-samtal från honom.

Två nämndemän är dock skiljaktiga och anser att pojken har behov av fysiskt umgänge med sin pappa redan nu, och att pojken därför ska ha rätt till en dags umgänge varje månad.

 

 

Nyheter

2018-11-27 Mamma får ensam vårdnad efter konflikter - pojkes diagnoser ställer högre krav på samarbete än ”normalt”

2018-12-07 Mamma flyttade i hemlighet med dotter till annan ort - pappa får ensam vårdnad

2018-12-14 Pojke får umgängesrätt - behöver samband till verklig pappa och inte "monsterbild"

2019-01-15 Ingen HD-prövning i vårdnadstvist om 10-åring - pappa får fortsatt ensam vårdnad

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss