BLAa-HALLAa-KOPIASVARTHALLAa-3.jpg
CHRISTENSON & RIISMARK
HEM VÅRDNADSTVIST ARBETSTVIST OM OSS KONTAKT

Advokatens syn

Advokatens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Domarens syn

Domarens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Barnpsykiaterns syn

Barnpsykiaterns syn på barns behov och barns situation i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Vårdnadstvist ~ Barnets bästa

Barnets behov av goda relationer

Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna är en viktig omständighet vid bedömningen av barnets bästa.

Den bestämmelsen medför att domstolen ofta avgör vårdnadstvisten genom att anförtro vårdnaden till den förälder som kan antas främja en nära och god kontakt mellan barnet och den andra föräldern.

Barnperspektivet

För att kunna avgöra vårdnadstvisten m m till barnets bästa måste domstolen ha ett tydligt barnperspektiv.

Att ha ett barnperspektiv innebär att se med barnets ögon. Man måste försöka förstå det enskilda barnet och ta reda på hur just det barnet uppfattar sin situation och eventuella förändringar.

Det innebär emellertid inte att barnets vilja eller åsikter alltid måste följas.

I sista hand är det den vuxne som utifrån sina kunskaper och erfarenheter måste ta ansvar för det avgörande beslutet om barnet i vårdnadstvisten, boendetvisten eller umgängestvisten.   

 

Risken för att barnet far illa

I vårdnadstvisten m m ska domstolen bedöma risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa.

Med övergrepp avses t ex misshandel eller sexuella förgripelser. ~ Försiktighetsåtgärder krävs vid risk för att barnet förs bort. ~ Om föräldern är missbrukare finns risk för att barnet vistas i olämpliga miljöer.

Prioritera barnets behov

Att barnets bästa ska vara avgörande vid ställningstagande till frågorna i vårdnadstvisten innebär att barnets föräldrar måste prioritera barnets behov framför sina egna.

Det ska inte vara den vuxnes behov att ha barnet som avgör.

Vårdnaden om barnet – och även andra frågor – har inte med rättvisa mellan föräldrarna att göra.

Det får inte handla om belöning, kompensation eller bestraffning för hur föräldrarna betett sig mot varandra.

Vårdnadstvisten, boende- eller umgängestvisten ska alltid avgöras utifrån barnets bästa och inget annat.

Nyheter

2018-11-27 Mamma får ensam vårdnad efter konflikter - pojkes diagnoser ställer högre krav på samarbete än ”normalt”

2018-12-07 Mamma flyttade i hemlighet med dotter till annan ort - pappa får ensam vårdnad

2018-12-14 Pojke får umgängesrätt - behöver samband till verklig pappa och inte "monsterbild"

2019-01-15 Ingen HD-prövning i vårdnadstvist om 10-åring - pappa får fortsatt ensam vårdnad

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss